Privacyverklaring Toggle

Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging mei 2018
Inleiding:
Om een goede en juiste financiële en persoonlijke zorgverlening te kunnen garanderen, maken Sandra Oldenhof en/of Kim Schutte (beiden h.o.d.n. Bureau Saam) gebruik van uw persoonlijke gegevens. Bureau Saam vindt het belangrijk om zorgvuldig uw gegevens en privacy te beschermen. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe Bureau Saam hier in overeenstemming met de nieuwe AVG invulling aan geeft.
Verwerken van persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien Bureau Saam door de kantonrechter is benoemd tot uw curator, bewindvoerder en/of mentor. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:
– Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadressen
– Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
– Gegevens over uw gezinssituatie
– Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
– Gegevens over eventuele schulden
Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Bureau Saam zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:
– Medische gegevens en informatie over uw gezondheid
– Informatie over uw geloofsovertuiging
– Andere bijzondere gegevens die voor Bureau Saam van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen
Uw gegevens worden opgeslagen in een cloudapplicatie genaamd Onview, welke goed is beveiligd en waar de nodige verwerkingsovereenkomsten aan ten grondslag liggen. Niemand anders dan Bureau Saam heeft toegang tot uw dossier.
Doel van gebruik persoonsgegevens:
Om ons werk goed uit te kunnen voeren moet Bureau Saam uw gegevens delen met andere personen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners en/of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan indien absoluut noodzakelijk om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan volstrekt noodzakelijk is op dat moment.
Bewaartermijn persoonsgegevens en dossier:
Uw gegevens worden maximaal 7 jaar na beëindiging van het curatele, bewind en/of mentorschap bewaard. Dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Bureau Saam wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.
Beveiliging:
Bureau Saam neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Bureau Saam is bijvoorbeeld beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit Bureau Saam worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via https://mijn.onview.nl zijn voldoende beveiligd.
Heeft u vragen of een klacht:
Bent u het niet eens over hoe uw gegevens worden gebruikt of als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd dan wel signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met Bureau Saam. Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen bij Bureau Saam. Wij zullen binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.
Wijziging privacy verklaring:
Bureau Saam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.
Bureau Saam,
Sandra Oldenhof en Kim Schutte
Horus: Nederlandse branchevereniging Wettelijk vertegenwoordigers