Hoe werkt het Toggle

Eerste contact en kennismaking

Bent u geïnteresseerd in mentorschap, bewindvoering en curatorschap door Bureau Saam? Neem dan contact met ons op.

Intake en aanvraag

Tijdens het intakegesprek vullen we samen een aanmeldingsformulier in met alle gegevens die van belang zijn. Daarnaast nemen we samen de  algemene voorwaarden en een overeenkomst tussen Bureau SAAM en u door. De formulieren laten we bij u achter. Als u besluit om gebruik te maken van onze diensten dan tekenen we deze formulieren.  Verder leggen we, als dat mogelijk is in overleg met u,  het doel van het bewind/ het mentorschap of de curatele vast.

Om mentorschap, bewindvoering of curatele te krijgen moet u een verzoek, met de daarbij behorende akkoordverklaringen en eventuele ondersteunende verslagen, indienen bij de kantonrechter. Bureau SAAM kan u hierbij ondersteunen. Bij het verzoekschrift zullen we een getekende bereidverklaring meesturen.

 

Rechtbank

De kantonrechter beoordeelt of er een mentorschap, bewind of curatele wordt uitgesproken. Er wordt van u verwacht dat u zelf op de zitting verschijnt. Bureau SAAM is dan ook aanwezig. Als u niet kunt komen dan moet u dit schriftelijk melden worden bij de aanvraag.

De rechtbank brengt bij de aanvraag voor bewindvoering, mentorschap en curatele eenmalig €78,- griffiekosten in rekening.

 

Start mentorschap, bewind of curatele

Zodra het mentorschap, bewind of curatele is uitgesproken door de kantonrechter en de beschikking door Bureau SAAM is ontvangen overhandigt u alle noodzakelijke administratiestukken aan Bureau SAAM.

Wij maken een dossiermap aan met al uw belangrijke gegevens en administratiestukken en we houden die strikt vertrouwelijk bij. Voor bewindvoering of curatele zullen we een leefgeld-, beheer- en een spaargeldrekening voor u openen bij de ING bank , ABN amro of de Rabobank. De eenmalige kosten per rekening en de daarna gebruikelijke kosten per maand betaalt u. Alle toekomstige inkomsten en uitgaven zullen in vervolg via deze rekeningen verlopen. Eenmaal per maand krijgt u via de post of mail de bankafschriften van uw rekening.

Bureau SAAM zal direct na de uitspraak alle nodige betrokken instanties op de hoogte brengen met de vraag om het correspondentieadres voor (financiële) post te wijzigen.

 

 Budgetplan (alleen voor bewind of curatele)

Samen met u stellen we een budgetplan op om te kijken of alle vaste lasten betaald kunnen worden en om te bepalen welk bedrag u wekelijks of maandelijks op uw leefgeldrekening gestort krijgt. U kunt hiervan boodschappen en eventuele extra uitgaven doen. Als het nodig is kan Bureau SAAM maatregelen nemen die uw inkomen wat verhogen, zoals het aanvragen van (aanvullende) uitkeringen, toeslagen of kwijtscheldingen.

 

Verantwoording aan kantonrechter (Alleen voor bewindvoering of curatele)

Binnen een paar maanden na de uitspraak zal Bureau SAAM de boedelbeschrijving voorleggen aan de kantonrechter. De boedelbeschrijving is een opgave van uw inkomen, uw vaste lasten, uw vermogen en uw eventuele schulden van het moment waarop het bewind/curatele is uitgesproken. Bureau SAAM zal hierover jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Als u dat wilt, krijgt u dit overzicht ook.

 

Uitvoering van mentorschap, bewind of curatele

Tijdens het hele mentorschap, bewind of de curatele zullen we vaak contact met u hebben.  Standaard staat er een aantal uur per jaar voor mentorschap, bewindvoering en curatele. Samen met u maken we afspraken over hoe het er voor u uit gaat zien.

In de beginfase zal dit contact wat intensiever zijn om zo elkaar, en de  situatie goed te leren kennen en om zaken op elkaar af te stemmen. Bij mentorschap en curatele proberen wij  om minimaal 1 keer in de maand contact te hebben: persoonlijk, telefonisch of per mail. Bij bewindvoering is dit 1 keer per twee maanden.

 

Einde mentorschap, bewind of curatele

Over het algemeen worden mentorschap, bewindvoering en curatele uitgesproken voor onbepaalde tijd. Dit betekent niet dat u nooit meer uw persoonlijke- en/of financiële belangen kunt behartigen. Als u uw persoonlijke- en/of financiële belangen zelf weer wil behartigen, dan kunt u de kantonrechter vragen om het mentorschap, bewind of curatele te beëindigen. De kantonrechter beoordeelt of de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot het verzoek nog bestaan. Het mentorschap, bewind of curatele kan stopgezet worden als  dit niet meer het geval is.

Horus: Nederlandse branchevereniging Wettelijk vertegenwoordigers